Controle, toezicht en handhaving, beleidsmatig

Met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele regeling omgevingsrecht (Wabo, Bor en Mor) is een wettelijk kader ontstaan, op basis waarvan de handhaving van wet- en regelgeving eensluidend en sluitend wordt georganiseerd. De systematiek van de dubbele regelkring “big eight” is geïntroduceerd. De manier waarop u dit beleidskader organiseert en welke input u nodig heeft wordt in één dag getraind, waarbij u tevens de beschikking krijgt over de juiste documenten. Daarmee kunt u in uw eigen organisatie snel en effectief aan de slag.

Voor uitvoeriger informatie mail naar jan@adviesbureauverschoor.nl

vergunningen