Planschade

U heeft een bouwplan en dat past niet in het bestemmingsplan. Geen nood. De gemeente kan u op drie manieren helpen uw plannen toch uitgevoerd te krijgen. De gemeente wijkt dan af van het bestemmingsplan en loopt daarmee een financieel risico. Omwonenden / belanghebbenden kunnen nl. tegen de wijziging van het bestemmingsplan bezwaar en beroep instellen. Maar……… erger nog: als een omwonende / belanghebbende vindt dat zijn of haar rechten worden ontnomen,zoals een verstoord uitzicht door uw bouwwerk, dan kunnen zij planschade eisen. Planschade houdt in dat de gemeente aan degene, die schade lijdt, een vergoeding betaald ter waarde van het ondervonden nadeel.

Voorbeeld: u bouwt een schuur op basis van een verkregen vergunning en planologische medewerking. Uw buurman heeft hierdoor geen vrij uitzicht meer, want uw schuur ontneemt dat uitzicht. De buurman lijdt schade. Zijn woning wordt minder waard. Die schade dient (gedeeltelijk) vergoed te worden. Die planschade wordt door de gemeente betaald. Echter, de gemeente wentelt die schade af op u, als aanvrager.

U wordt nl. bij elk bouwplan dat afwijkt van het planologisch kader (het bestemmingsplan) gevraagd een overeenkomst te tekenen, waarin u verklaart een eventuele planschade zelf te betalen. Het risico van de gemeente wordt op u, als aanvrager, afgewenteld. Binnen de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht / Wet ruimtelijke ordening is dat mogelijk voor alle vormen van planologische medewerking.

Resumerend: u vraagt de gemeente iets te mogen bouwen. Dat bouwen wordt op uw verzoek ingepast in het bestemmingsplan. De gemeente werkt dus mee en u krijgt de vergunning. Eventuele schade, die derden van uw bouwplan ondervinden, wordt echter op u afgewenteld.
Wij begeleiden het proces vanaf het moment van ondertekening van de overeenkomst tot en met de eventuele toekenning van de planschade. Wij beoordelen de overeenkomst op juridische (on)mogelijkheden en behoeden u er voor een blanco cheque te tekenen.

Neem eens vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs.